Rekultywacja gruntu

Rekultywacja gruntu

Rekultywacja gruntuRekultywacja gruntu (gleb) polega na przywróceniu wartości użytkowej glebom, które zostały zanieczyszczone, w głównej mierze przez przemysł górniczy, hutniczy, chemiczny. Rekultywacja gruntu odbywa się poprzez właściwe ukształtowanie terenu, przywrócenie lub poprawienie właściwości chemicznych i fizycznych gleby, uregulowanie stosunków wodnych, a także przywrócenie roślinności (traw, krzewów drzew).

Rekultywację dzielimy na dwie metody:
– in situ – w miejscu wystąpienia skażenia,
– ex situ – poza miejscem wystąpienia skażenia.

Hydrogeotechnika Sp. z o.o. realizuje usługi w zakresie rekultywacji gruntu zanieczyszczonego substancjami chemicznymi, głównie poprzez oczyszczanie gleby z zanieczyszczeń ropopochodnych. W zakres prac rekultywacyjnych wchodzi usuwanie skażonej ziemi oraz zagospodarowanie odpadów (utylizacja gruntów lub odzysk ziemi).

Rekultywacja ziemi

Rekultywacja ziemi prowadzona jest głównie na terenach, na których odbywa się działalność związana z przerobem, magazynowaniem i dystrybucją ropy naftowej oraz produktów jej przerobu, na terenach przemysłowych i poprzemysłowych, bazach wojskowych, torowiskach i bocznicach kolejowych, lotniskach, itp. Na wymienionych terenach prowadzone jest usuwanie skażonej ziemi a w dalszej kolejności odzysk ziemi lub utylizacja gruntów.
Rezultatem przeprowadzonych prac rekultywacyjnych są:
– tysiące metrów sześciennych szczerpanego paliwa z powierzchni wód gruntowych,
– tysiące ton unieszkodliwionego gruntu,
– miliony metrów sześciennych oczyszczonych wód podziemnych oraz powietrza gruntowego.

W ramach rekultywacji gruntu wykonujemy następujące prace/usługi:
oczyszczanie gleby z zanieczyszczeń ropopochodnych,
odzysk ziemi,
usuwanie skażonej ziemi,
utylizacja gruntów.


Logo

ZSZ

Zarządzanie jakością
ISO 9001:2015
PN-EN ISO 14001:2015
PN-ISO 45001:2018