Prace wykończeniowe związane z budową dróg i kształtowaniem terenu

Profilowanie i umocnienie skarp geosyntetykamiHydrogeotechnika Sp. z o.o. oferuje kompleksowe usługi w zakresie zagospodarowania terenów zielonych przy umocnieniach dużych powierzchni skarp drogowych, przyczółków mostów, składowisk odpadów, rzek, obwodnic miast itp. oraz rekultywacji terenu.


Oferujemy wykonawstwo prac w zakresie:

Profilowanie i umocnienie skarp geosyntetykamiWykopy, przekopy oraz mechaniczne plantowanie terenu.
Roboty ziemne wykonujemy z wykorzystaniem własnego, specjalistycznego sprzętu (koparki przedsiębierne, spycharki gąsienicowe, itp.).

Przeciwerozyjne umacnianie powierzchni skarp, rowów i cieków, w tym:

Humusowanie skarpUmocnienia skarp przez humusowanie z obsianiem mieszankami traw oraz darniowanie.
Dla umocnienia skarp stosujemy humus zawierający części organiczne, bez kamieni i wolny od obcych zanieczyszczeń. Następnie dokonujemy obsiania skarp kompozycjami nasion traw, odpowiednio dobranymi do rodzaju podłoża oraz pochylenia skarpy.

Profilowanie i umocnienie skarp geosyntetykamiProfilowanie i umocnienia rowów geosyntetykami.
Stosujemy maty bentonitowe, geowłókniny, geosiatki, geokraty, posiadające stosowne Aprobaty Techniczne. Nasi pracownicy posiadają odpowiednie przeszkolenie do układania polimerowych produktów geosyntetycznych.

Wykonanie rowu z elementów betonowychUmocnienia rowów prefabrykatami betonowymi.
Do umocnienia rowów wykorzystujemy również elementy betonowe. Dla właściwego ułożenia prefabrykatów odpowiednio przygotowujemy podłoże poprzez zagęszczenie, a następnie równomierne rozłożenie podsypki cementowo-piaskowej. Prefabrykaty są spoinowane zaprawą cementową lub bitumiczną masą zalewową.


Logo

ZSZ

Zarządzanie jakością
ISO 9001:2015
PN-EN ISO 14001:2015
PN-ISO 45001:2018