Usuwanie odpadów wydobywczych

Odpady wydobywcze

Około 55% wszystkich odpadów, które są wytwarzane w naszym kraju, stanowią odpady wydobywcze. Stanowią one grupę odpadów, które powstają podczas prac poszukiwawczych, wydobywczych oraz podczas fizycznej i chemicznej przeróbce rud i kopalin. Właściwości tych odpadów oraz fakt, że wytwarzane są w bardzo dużych ilościach sprawia, że niezwykle ważnym staje się konieczność właściwego zagospodarowania tych odpadów. Wszelkie zaniedbania w tym zakresie mogą być przyczyną poważnych konsekwencji środowiskowych (bomby ekologiczne) i społecznych.

Odpady wydobywcze należą do odpadów z grupy 01 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin i są sklasyfikowane w czterech podgrupach. Właściwości chemiczne odpadów wydobywczych mogą być bardzo zróżnicowane i uzależnione są od właściwości przewiercanej skały, rodzaju płuczki, rodzaju urządzeń wiertniczych, technologii wiercenia, sposobu przetworzenia (np. odwadnianie). Właściwości fizyczne tych odpadów są również bardzo zróżnicowane, co wymaga podejmowania określonych działań związanych z zagospodarowaniem tego typu odpadów. Odpady wydobywcze mogą mieć konsystencję płynną, półpłynną lub stałą (zazwyczaj drobnoziarnistą), a parametry te są zależne od czynników opisanych powyżej.

Odpady z przewiertów horyzontalnych HDD

Spółka Hydrogeotechnika oferuje profesjonalne rozwiązania skierowane w kierunku właściwego, zgodnego z przepisami oraz przyjaznego dla środowiska zagospodarowania odpadów wydobywczych z grupy 01. Oferujemy zagospodarowanie odpadów powstających w trakcie robót wiertniczych, niezależnie od stosowanej technologii wiercenia, w tym także odpadów wytwarzanych w technologii sterowanych przewiertów horyzontalnych Technologia HDD (Horizontal Directional Drilling). Metoda przewiertów horyzontalnych staje się coraz bardziej popularna ze względu na jej proekologiczny charakter.
Jedną z grup odpadów wydobywczych są tzw. płuczki wiertnicze. Spółka Hydrogeotechnika oferuje odbiór odpadów z tej grupy, zgodnie z poniższą specyfikacją.
Odpady niebezpieczne, zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi:
• 01 05 05* – płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową.
Odpady inne niż niebezpieczne, nie zawierające substancji niebezpiecznych:
• 01 05 04 – płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej.
• 01 05 07 – płuczki i odpady wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06.
• 01 05 08 – płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06.
• 01 05 99 – inne niewymienione odpady.

Jak usunąć odpady z wierceń?

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom firm wiertniczych, Spółka Hydrogeotechnika oferuje odbiór i zagospodarowanie płynnych odpadów wiertniczych, powstających podczas prac związanych z wydobywaniem kopalin. Oferujemy odbiór odpadów wydobywczych powstających w wyniku prowadzonych prac, jak zużyta płuczka i zwierciny i zagospodarowanie we własnej, przystosowanej do tego celu instalacji. Odpady przetwarzane są w procesie odzysku R5 w instalacji wyposażonej w specjalistyczne urządzenia oraz komory z użyciem odpowiednio dobranych reagentów. Cały proces unieszkodliwienia odpadów jest prowadzony z zachowaniem wymaganych procedur bezpieczeństwa oraz na bieżąco monitorowany i nadzorowany przez wykwalifikowany personel.
Zapewniamy także sprawną, profesjonalną obsługę logistyczną, w tym transport i ważenie odpadów, dostosowany do bieżących potrzeb kontrahentów. Nowoczesna technologia zapewnia osiągnięcie maksymalnej wydajności instalacji w stosunkowo krótkim czasie. Pozwala to na zaproponowanie atrakcyjnych, konkurencyjnych cen oraz zagwarantowanie pełnego bezpieczeństwa środowiskowego.


Logo

ZSZ

Zarządzanie jakością
ISO 9001:2015
PN-EN ISO 14001:2015
PN-ISO 45001:2018