Remediacja

Wybranie i załadunek zanieczyszczonej ziemiHydrogeotechnika Sp. z o. o. realizuje usługi w zakresie remediacji środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonego substancjami chemicznymi. Remediacja gruntu oraz wody prowadzona jest głównie na terenach, na których odbywa się działalność związana z przerobem, magazynowaniem i dystrybucją ropy naftowej oraz produktów jej przerobu, na terenach przemysłowych i poprzemysłowych, bazach wojskowych, torowiskach i bocznicach kolejowych, lotniskach, itp.

Rezultatem przeprowadzonych prac remediacyjnych są:

  • System remediacji in-situtysiące metrów sześciennych sczerpanego produktu naftowego z powierzchni wód gruntowych,
  • tysiące ton unieszkodliwionego gruntu,
  • miliony metrów sześciennych oczyszczonych wód podziemnych,
  • miliony metrów sześciennych oczyszczonego powietrza gruntowego.

Wszystkie prace realizowane są w oparciu o własne, sprawdzone technologie. Przeprowadzenie remediacji każdorazowo poprzedzone jest wnikliwą analizą morfologii zanieczyszczonego terenu oraz oceną wyników badań laboratoryjnych w celu doboru optymalnej technologii i metodyki prac remediacyjnych.

W celu zatrzymania migracji zanieczyszczeń poza teren prac remediacyjnych do cieków powierzchniowych i zbiorników wodnych oraz ujęć wód podziemnych, wykonujemy podziemne bariery ochronne:

  • fizyczne (ekrany),
  • hydrauliczne,
  • fizyczno-hydrauliczne,
  • pneumatyczne,
  • przepuszczalne bariery bioreaktywne.

Remediacja środowiska gruntowo-wodnego wykonywana jest z zastosowaniem:

Remediacja terenu in-situ

Oczyszczanie środowiska gruntowo-wodnego w miejscu występowania zanieczyszczenia (in-situ).
W przypadku stwierdzenia występowania na powierzchni wód gruntowych lekkiej cieczy organicznej, np. wolnego produktu ropopochodnego, wykonywana jest sieć otworów technologicznych oraz instalacja do selektywnego sczerpywania lekkiej cieczy organicznej z powierzchni wód podziemnych. W strefie saturacji gruntów zanieczyszczonych substancjami stwarzającymi ryzyko, remediacja realizowana jest głównie poprzez pompowanie i oczyszczanie zanieczyszczonych wód podziemnych w zblokowanych kontenerowych stacjach oczyszczania
zanieczyszczonych wód, projektowanych i wykonywanych indywidualnie do każdego zadania.
W procesie remediacji in-situ wykorzystuje się także łączone technologie biologiczne i fizyko-chemiczne.
Jedną z nich jest technologia napowietrzania strefy aeracji gruntów (wentylacja gruntów) i odsysanie
zanieczyszczonego powietrza gruntowego, oczyszczanego następnie w kontenerowych stacjach oczyszczania i odprowadzanego do atmosfery. Aeracja gruntów wspomaga także zachodzące procesy biodegradacyjne (biowentylacja). Prawidłowo zaprojektowany i wykonany system oczyszczania in-situ zapewnia redukcję zanieczyszczeń (substancji powodujących ryzyko) do poziomu dopuszczalnego, określonego przepisami prawa.

Przed przystąpieniem do prac remediacyjnych, sporządzamy projekt planu remediacji zanieczyszczonego terenu, a następnie składamy wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o wydanie decyzji ustalającej plan remediacji. Każda remediacja terenu przeprowadzana jest zgodnie z wydaną decyzją RDOŚ.
Posiadamy własną bazę techniczną wyposażoną w instalację służącą do unieszkodliwienia i rekultywacji gruntu metodą obróbki fizyko-chemicznej, biologicznej lub dokonania odzysku odpadów. Na prowadzenie tej działalności spółka posiada własne decyzje administracyjne.

Remediacja ziemi ex-situ

Ścianka szczelnaOczyszczanie środowiska gruntowo-wodnego poza miejscem występowania zanieczyszczenia (ex-situ).
Zanieczyszczony grunt zostaje wydobyty i przetransportowany do miejsca jego ostatecznego zagospodarowania metodą odzysku ziemi lub unieszkodliwienia. Zanieczyszczone wody podziemne są odpompowywane i transportowane do miejsca
zagospodarowania. Firma projektuje oraz realizuje wykonawstwo poletek bioremediacyjnych, na których prowadzony
jest proces biodegradacji zanieczyszczeń organicznych obecnych w zanieczyszczonym gruncie poddawanym oczyszczaniu. Remediacja ziemi metodą ex-situ obejmuje grunty zanieczyszczone metalami ciężkimi, odpadami (węglowodorami) ropopochodnymi, pestycydami i innymi substancjami.

Remediacja torowisk i bocznic kolejowychWykonując prace remediacyjne terenów zdegradowanych Hydrogeotechnika Sp. z o. o. oczyszcza zanieczyszczony grunt metodą bioremediacji na własnych poletkach bioremediacyjnych. Jest to metoda biotechnologiczna, która polega
na wykorzystaniu autochtonicznych mikroorganizmów aerobowych, zdolnych do biodegradacji zanieczyszczeń organicznych (biostymulacja). Bakterie są izolowane z zanieczyszczonego gruntu, selekcjonowane i namnażane, a następnie wprowadzane do zanieczyszczonego gruntu (bioaugmentacja). Mikroorganizmy są selekcjonowane
specjalnie pod kątem obecnych w środowisku polutantów. Proces hodowli mikroorganizmów oraz cały przebieg bioremediacji prowadzony jest pod stałym monitoringiem chemicznym i biologicznym.

Bioremediacja jest metodą w pełni bezpieczną i przyjazną dla środowiska naturalnego.

Przeprowadzanie remediacji


Logo

ZSZ

Zarządzanie jakością
ISO 9001:2015
PN-EN ISO 14001:2015
PN-ISO 45001:2018