Gospodarka odpadami

Usunięcie i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych, pozostałych po pożarze na działce nr ewid. 46/8 (obręb Wola Murowana), msc. Nowiny, gm. Sitkówka–Nowiny.

Usługa usunięcia odpadów polegała w szczególności na:

 • załadunku odpadów na środki transportu;
 • przepakowywaniu odpadów do odpowiednich pojemników;
 • przetransportowaniu do miejsca przeznaczonego na ich ostateczne przetworzenie (termiczne przekształcanie z odzyskiem lub bez odzysku energii, unieszkodliwienie);
 • dokonaniu procesu unieszkodliwienia lub odzysku odpadów;
 • sporządzeniu i wydaniu stosownych dokumentów potwierdzających prawidłowe unieszkodliwienie lub odzysk wszystkich zgromadzonych na działce odpadów;
 • bieżącym obmiarze ilości i rodzaju odpadów oraz przekazywaniu Zamawiającemu raportów tygodniowych z wykonania przedmiotu umowy: o masie i rodzaju wywiezionych i usuniętych odpadów z terenu nieruchomości, drodze ich transportu, miejscu docelowym ich transportu i sposobie unieszkodliwienia;
 • przekazywaniu Zamawiającemu raportów częściowych zawierających potwierdzenie przedstawiciela instalacji/miejsca unieszkodliwienia odpadów o unieszkodliwieniu przywiezionych odpadów.

Łącznie wywieziono z działki 1 126,08 Mg odpadów o kodach:
17 05 03* – gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające odpady niebezpieczne (np. PCB)
16 10 03* – stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne
16 10 01* – uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne
16 81 01* – odpady wykazujące właściwości niebezpieczne

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Kielcach
Wartość kontraktu: 7,7 mln zł
Okres realizacji: 2021 r.
Województwo: świętokrzyskie
______________________

Odbiór, transport i poddanie przetwarzaniu zanieczyszczeń (gleba i ziemia zdefiniowane jako odpad o kodzie 17 05 03*) ujawnionych w trakcie prac budowlanych przy realizacji Centrum Handlowego u zbiegu ulic Serbinowskiej oraz Młynarskiej w Kaliszu, pod nazwą: Park Handlowy „Kalinka”.

W trakcie realizacji zadania Hydrogeotechnika Sp. z o.o. wywiozła ogółem z terenu robót 3647,920 Mg zanieczyszczonej ziemi, co przełożyło się na 131 transportów.

Inwestor: Antan Development Polska Sp. z o.o. Sp.k.
Wartość kontraktu: 408 tys. zł
Okres realizacji: 2017 r.
Województwo: wielkopolskie
______________________

Prace związane z wydobyciem, usuwaniem i transportem odpadu o kodzie 17 05 05* w postaci urobku zanieczyszczonego białym fosforem.

Prace realizowane były w ramach zadania budowlanego: „Modernizacja bulwarów Odry Śródmiejskiej” i obejmowały dwa etapy:

 • Etap I – utylizacja wraz z neutralizacją urobku z pogłębiania zanieczyszczonego fosforem białym znajdującego się na barce;
 • Etap II – wydobycie oraz utylizacja wraz z neutralizacją urobku zanieczyszczonego fosforem białym znajdującego się na dnie rzeki Odry w linii projektowanej ścianki szczelnej.

Inwestor: Konsorcjum POL-AQUA – Odra Boulevards 
Wartość kontraktu: 2,8 mln zł
Okres realizacji: 2014 r.
Województwo: dolnośląskie
______________________

Rekultywacja terenu poprzemysłowego dawnej gazowni przy ulicy Knosały w Olsztynie

Zakres prac obejmował:

 • tymczasowe ogrodzenie terenu;
 • zabezpieczenie budynku historycznego;
 • demontaż pozostałości istniejącego, starego uzbrojenia; 
 • usunięcie pozostałych zbiorników na smołę pogazową (w tym usunięcie 179,9 Mg smół pogazowych jako odpadu niebezpiecznego o kodzie 17 03 03*);
 • usunięcie zanieczyszczonego gruzu o kodzie 17 01 06* w ilości 1044,46 Mg;
 • usunięcie gruntu zanieczyszczonego substancjami ropopochodnymi o kodzie 17 05 03* w ilości 6304,66 Mg;
 • usunięcie gruntu zanieczyszczonego metalami ciężkimi i cyjankami o kodzie 17 05 03* w ilości 3200,20 Mg;
 • rozbiórkę podziemnej infrastruktury budowlanej oraz usunięcie odpadów będących pozostałościami fundamentów i budowli o kodzie 17 01 07 w ilości 12085,59 Mg;
 • oczyszczanie wód gruntowych z wykopu;
 • makroniwelację terenu – wykonanie nasypów po usunięciu zanieczyszczonych gruntów i likwidacji pozostałości fundamentów, wbudowanie w powstałe wykopy 15216,41 m3 czystego gruntu mineralnego wraz z zagęszczeniem;
 • wykonanie badań kontrolnych zanieczyszczenia po zakończeniu procesu rekultywacji, w celu potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego;
 • opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Inwestor: Gmina Olsztyn 
Wartość kontraktu: 5,1 mln zł
Okres realizacji: 2012 r. – 2013 r. 
Województwo: warmińsko–mazurskie
______________________

Likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych z przeterminowanymi środkami ochrony roślin (mogilników) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Likwidacja mogilnikówZakres prac obejmował:

 • wydobycie przeterminowanych środków ochrony roślin, zanieczyszczonych elementów betonowych oraz skażonej ziemi;
 • unieszkodliwienie przeterminowanych środków ochrony roślin poprzez  termiczne spalenie;
 • unieszkodliwienie odpadów m.in. gruzu betonowego  i zanieczyszczonej ziemi poprzez składowanie; 
 • rekultywację terenu;
 • wykonanie otworów geologicznych i badań laboratoryjnych w ramach monitoringu lokalnego na 17 obiektach.

Inwestor: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko–Mazurskiego 
Wartość kontraktu: 6,7 mln zł
Okres realizacji: 2006 r. – 2007 r. 
Województwo: warmińsko–mazurskie
______________________

Likwidacja dwóch mogilników zawierające odpady przeterminowanych środków ochrony roślin i opakowań w miejscowości Tuchomie oraz Jęczniki Małe

Zakres prac obejmował:

 • wydobycie przeterminowanych środków ochrony roślin, gruzu betonowego oraz skażonej ziemi;
 • unieszkodliwienie przeterminowanych środków ochrony roślin poprzez termiczne spalenie;
 • zeskładowanie zanieczyszczonego gruzu betonowego  i zanieczyszczonej ziemi; 
 • rekultywację terenu.

Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych w Warszawie Odział Terenowy w Gdańsku z/s w Pruszczu Gdańskim
Wartość kontraktu: 1,2 mln zł
Okres realizacji: 2009 r. 
Województwo: pomorskie


Logo

ZSZ

Zarządzanie jakością
ISO 9001:2015
PN-EN ISO 14001:2015
PN-ISO 45001:2018