Gospodarka odpadami

Likwidacja odpadów niebezpiecznychHydrogeotechnika Sp. z o.o. wykonuje prace środowiskowe w zakresie szeroko pojętej gospodarki odpadami. Oferujemy kompleksowe usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów zgodnie z posiadanymi decyzjami administracyjnymi. Wykaz decyzji administracyjnych w zakresie gospodarowania odpadami znajduje poniżej.

Firma dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą pracowniczą oraz własnym zapleczem technicznym (Baza Techniczno-Magazynowa), przygotowanym do przyjmowania oraz selektywnego gromadzenia odpadów w specjalnie do tego celu wyznaczonych sektorach.
Oferujemy kompleksową obsługę logistyczną oraz techniczną związaną z odbiorem i transportem odpadów. Firma zapewnia specjalistyczne  środki transportu umożliwiające przewożenie odpadów zgodnie z wymogami przepisów ADR.

Odbieramy odpady niebezpieczne (np. odpady przemysłowe, odczynniki chemiczne, przeterminowane środki ochrony roślin, leki, zużyte sorbenty, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych i wiele innych), odpady obojętne
oraz odpady inne niż niebezpieczne. Usługi związane z odbiorem i transportem odpadów świadczymy na terenie całego kraju.

Instalacja przetwarzania wód zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymiOferujemy także usługi w zakresie zagospodarowania odpadów, zgodnie z posiadanymi decyzjami administracyjnymi. W szczególności specjalizujemy się w zagospodarowaniu zanieczyszczonych gruntów, które poddajemy zabiegom biotechnologicznym (bioremediacja) na specjalnie do tego celu przygotowanych poletkach bioremediacyjnych. Proces bioremediacji prowadzony jest dla każdej partii zanieczyszczonego gruntu odrębnie, metodami biostymulacji i bioaugmentacji, w celu zapewnienia optymalnych warunków prowadzenia procesu oraz maksymalnej redukcji zanieczyszczeń. W swej ofercie mamy również usuwanie odpadów wydobywczych, które stanowią ponad połowę wszystkich odpadów. Specjalizujemy się w usuwaniu bomb ekologicznych. Przeczytaj więcej czym są bomby ekologiczne.

Instalacja przetwarzania zużytej płuczki wiertniczej i wody technologicznejOdbieramy i zagospodarowujemy także szereg odpadów ciekłych, np. zużytą płuczkę wiertniczą oraz wodę technologiczną z procesu wiercenia.
Usługi świadczymy kompleksowo, poprzez nadzór nad odbiorem odpadów z terenu wierceń, transport do miejsca ostatecznego zagospodarowania oraz poddanie odpadów procesowi przetwarzania w specjalistycznej instalacji. Odbieramy i zagospodarowujemy również odpady ciekłe zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi. Prace obejmują odbiór wód zanieczyszczonych ze zbiorników naziemnych, podziemnych, jak również pochodzących ze specjalistycznych systemów oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego.

Posiadane przez Hydrogeotechnika Sp. z o. o. decyzje

  1. Decyzja Marszałka Województwa Świętokrzyskiego znak OWŚ-VII.7244.20.2015 z dnia 13.01.2016r., zezwalająca na zbieranie i przetwarzanie odpadów na terenie Bazy Techniczno-Magazynowej w msc. Rzędów i Dobrów, gm. Tuczępy, pow. buski.
  2. Decyzja Prezydenta Miasta Kielce znak ŚUK-II.6233.19.2013 z dnia 19.06.2013r., zezwalająca na transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.
  3. Kilkadziesiąt innych decyzji, w tym zezwalających na przetwarzanie odpadów.

Logo

ZSZ

Zarządzanie jakością
ISO 9001:2015
PN-EN ISO 14001:2015
PN-ISO 45001:2018