Rekultywacja składowisk

Hydrogeotechnika Sp. z o.o. zrealizowała kilkadziesiąt zamówień związanych z rekultywacją, a także budową i przebudową składowisk odpadów. Poniżej przykładowe realizacje:

___________________________________

Przebudowa składowiska odpadów komunalnych Pocieszka w Staszowie

Zakres prac obejmował:

 • uformowanie i ukształtowanie dna i skarp kwatery;
 • wykonanie warstwy uszczelniającej;
 • wykonanie instalacji drenażowej, pompowni i instalacji tłocznej oraz zbiornika wód odciekowych;
 • wykonanie instalacji zasilania elektrycznego;
 • umocnienie skarp gliną budowlaną;
 • wykonanie i zagęszczenie mechaniczne oraz ręczne warstwy odsączającej;
 • wzmacnianie powierzchni skarp geowłókniną;
 • hydroizolacja gruntu geomembranami.

Inwestor: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie
Wartość kontraktu: 2,1 mln zł
Okres realizacji: 2012 r. 
Województwo: świętokrzyskie.
___________________________________

Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łaskarzewie

Zakres prac obejmował:

 • uzupełnienie obwałowania kwatery składowiska;
 • uformowanie i zagęszczenie wierzchowiny poprzez warstwę wyrównawczą;
 • zabezpieczenie studzienek odprowadzających gaz składowiskowy;
 • uszczelnienie czaszy składowiska;
 • przykrycie terenu rekultywowanego warstwą ziemi urodzajnej;
 • stworzenie warstwy glebotwórczej oraz zabezpieczenie jej przed erozją;
 • inicjowanie i stymulowanie procesów glebotwórczych;
 • wytworzenie roślinności zadarniającej;
 • pochłanianie wód opadowych w strefie korzeniowej roślin, zwiększenie parowania terenowego;
 • utworzenie strefy fitosanitarnej dla wód spływowych poprzez nasadzenie krzewów.

Inwestor: Miasto Łaskarzew
Wartość kontraktu: 381 tys. zł
Okres realizacji: 2015 r. 
Województwo: mazowieckie.
___________________________________

Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Jaśle przy ul. Żniwnej

Zakres prac obejmował:

 • ukształtowanie bryły składowiska;
 • wyrównanie powierzchni składowiska warstwą gruntu mineralnego;
 • wykonanie warstw rekultywacyjnych na czaszy i skarpach składowiska: warstwy wyrównawczej z piasku, uszczelaniającej z maty bentonitowej, drenażowej z geokompozytu, okrywającej z gruntu mineralnego, wzmacniającej z geosiatki oraz warstwy z mat przeciwerozyjnych na skarpach;
 • modernizację studni odgazowujących;
 • wykonanie drenażu obwodowego; 
 • wykonanie kolektora krytego z rur PCV;
 • wykonanie rekultywacji biologicznej.

Inwestor: Miasto Jasło
Wartość kontraktu: 3,5 mln zł
Okres realizacji: 2012 r. 
Województwo: podkarpackie.
_________________________________

Wykonanie obwałowania kwatery składowiska odpadów wraz z tymczasową drogą technologiczną i docelową drogą dojazdową oraz uszczelnieniem połączenia wału w msc. Biała, gm. Radzyń Podlaski

Zakres prac obejmował:

 • wyprofilowanie i zagęszczenie odpadów;
 • wykonanie przesypki sanitarnej z piasku;
 • wykonanie obwałowań ziemnych podtrzymujących odpady deponowane w kwaterze składowiska;
 • rozebranie istniejącego ogrodzenia kwatery składowania odpadów;
 • odtworzenie ogrodzenia kwatery;
 • wykonanie, a następnie demontaż tymczasowej drogi technologicznej;
 • wybudowanie wału łączącego kwatery;
 • uzupełnienie wału łączącego kwatery z uszczelnieniem geomembraną;
 • wybudowanie drogi dojazdowej (docelowej) na kwaterę składowania odpadów;
 • odtworzenie drogi gminnej;
 • uporządkowanie terenu wokół składowiska odpadów,
 • rekultywację oraz humusowanie skarp z obsianiem.

Inwestor: Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o.
Wartość kontraktu: 240 tys. zł
Okres realizacji: 2014 r. 
Województwo: lubelskie.
___________________________________

Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych „Góra Żbikowska” 

Zakres prac obejmował:

 • Wyrównanie i wyprofilowanie skarp o spadku mniejszym od 1:1,5  na obszarze;
 • Rekultywacja skarp i wierzchowiny;
 • Wykonanie kratownicy z faszyny;
 • Pokrycie umocnionych skarp warstwą ziemi urodzajnej ;
 • Obsiew warstwy okrywowej mieszanka traw i rzepaku;
 • Nasadzenie zieleni na wierzchowinie;
 • Wykonanie tymczasowej drogi dojazdowej;
 • Wykonanie regulacji studzienki  drenażowej;
 • Wykonanie podsypki piaskowej w układanych drogach.

Inwestor: Miasto Pruszków
Wartość kontraktu: 1,4 mln zł
Okres realizacji: 2009 r. 
Województwo: mazowieckie.


Logo

ZSZ

Zarządzanie jakością
ISO 9001:2015
PN-EN ISO 14001:2015
PN-ISO 45001:2018