Polityka Systemu Zarządzania Działem Analiz Środowiskowych

Polityką Systemu Zarządzania Działem Analiz Środowiskowych jest profesjonalne wykonywanie badań, zapewniając wysoką jakość świadczonych usług i ważność wyników w celu spełnienia wymagań Klientów.

Dla realizacji tej polityki ustalono następujące ogólne cele jakości:

  • wykonywanie badań na wysokim poziomie, zgodnie z zasadami dobrej praktyki profesjonalnej,
  • dostarczanie rzetelnych, wiarygodnych i użytecznych wyników badań,
  • zapewnienie Klientom pełnej poufności, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo,
  • analiza ryzyk oraz szans związanych z działalnością laboratoryjną,
  • ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania.

Realizacja Polityki Systemu Zarządzania oraz funkcjonowanie systemu są systematycznie nadzorowane poprzez audity wewnętrzne i przeglądy zarządzania.
Dla realizacji tych celów wdrożono w Dziale AŚ system zarządzania zgodny z aktualnymi wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz wymaganiami Polskiego Centrum Akredytacji, dotyczącymi laboratoriów badawczych.
Polityka Systemu Zarządzania Działem Analiz Środowiskowych (AŚ) jest spójna z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania Spółki Hydrogeotechnika, w ramach wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami: PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 i PN-ISO 45001:2018.
Dyrektor firmy zobowiązuje się zapewnić niezbędne środki dla funkcjonowania systemu zarządzania w Dziale AŚ.
Personel objęty systemem zarządzania zna i stosuje w praktyce dokumentację dotyczącą systemu zarządzania, jest zobowiązany do realizowania przyjętej Polityki Systemu Zarządzania, ma świadomość istoty i ważności swoich zadań oraz tego, jak przyczynia się do osiągania celów systemu zarządzania.
Za realizację polityki systemu zarządzania Działem AŚ odpowiada Kierownik Działu AŚ.
Dział AŚ deklaruje bezstronność i niezależność w zakresie działalności laboratoryjnej.
Integralność sytemu zarządzania i spójność w realizacji działalności laboratoryjnej jest utrzymywana podczas planowania i wdrażania zmian.

Dyrektor Spółki
mgr inż. Marcin Misztal

Kierownik Działu Analiz Środowiskowych
mgr inż. Damian Owcarz

Kierownik ds. Systemu Zarządzania
mgr Kinga Obara

Kielce, dnia 01.03.2022 r.


Logo

ZSZ

Zarządzanie jakością
ISO 9001:2015
PN-EN ISO 14001:2015
PN-ISO 45001:2018