Prace budowlane projektowe i wykonawcze

Hydrogeotechnika Sp. z o.o. wykonuje kompleksowo dokumentacje projektowo-kosztorysowe oraz specjalizuje się w wykonawstwie i nadzorowaniu szerokiego spektrum inwestycji:

Prace rozbiórkowe

 • budowy wodociągów, sieci ppoż., kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci przemysłowych,
 • budowy oczyszczalni ścieków deszczowych,
 • budowy ujęć wody,
 • odwodnienia terenów i obiektów budowlanych (oczyszczalnie ścieków, oczyszczalnie drenażowe, przepompownie ścieków),
 • budowy składowisk odpadów obojętnych i odpadów innych niż niebezpieczne.

 
Montaż wydzielonych zbiorników na olej transformatorowyHydrogeotechnika Sp. z o. o. realizuje zagadnienia kompleksowo. Wykonuje projekty budowlane dla prac rozbiórkowych, a następnie, po uzyskaniu wymaganych decyzji administracyjnych, przystępuje do ich realizacji. Zanieczyszczenia zdeponowane w zbiornikach paliw, osadnikach itp. wydobywa i poddaje procesom unieszkodliwiania. Hydrogeotechnika Sp. z o. o. posiada zezwolenia na odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych i inne niż niebezpieczne.
Prace realizowane są przy użyciu własnego sprzętu budowlanego, w tym m.in. koparko-ładowarek oraz koparek gąsienicowych. Teren po usunięciu odpadów zostaje właściwie zabezpieczony i zrekultywowany zgodnie z wykonanym projektem rekultywacji.

Uszczelnienie stanowiska transformatoraW czasie realizacji prac Hydrogeotechnika Sp. z o. o. zapewnia:

 • stały nadzór osoby posiadającej uprawnienia budowlane, 
 • organizację pracy zapewniającą bezpieczne wykonanie prac przez podległych pracowników, 
 • wykonywanie badań chemicznych wody i gruntu we własnym laboratorium dla określenia wielkości i rodzaju zanieczyszczenia, 
 • prowadzenia dokumentacji rozbiórki. 

KOMPLEKSOWA REALIZACJA PRAC BUDOWLANYCH POZWALA INWESTOROM ZLIKWIDOWAĆ UCIĄŻLIWE OBIEKTY I PRZYWRÓCIĆ ŚRODOWISKU NOWE TERENY

Prace rozbiórkoweZakres naszej działalności obejmuje również:

 • rozbiórki obiektów budowlanych (stacji paliw i baz paliw z pełną infrastrukturą paliwową, oczyszczalni ścieków deszczowych) wraz z usunięciem odpadów niebezpiecznych i rekultywacją terenu,
 • zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed negatywnym oddziaływaniem istniejących i planowanych inwestycji, w tym bariery i uszczelnienia stanowisk transformatorowych 110/15 kV, zabezpieczające przed awaryjnym wyciekiem oleju oraz odwodnienia stacji transformatorowych (w tym dokumentacje techniczne),
 • programy funkcjonalno-użytkowe dla inwestycji związanych z zaopatrzeniem w wodę, odprowadzaniem ścieków i unieszkodliwianiem odpadów,
 • operaty wodno-prawne na budowę urządzeń wodnych oraz na odprowadzanie ścieków.

Logo

ZSZ

Zarządzanie jakością
ISO 9001:2015
PN-EN ISO 14001:2015
PN-ISO 45001:2018