Usuwanie bomb ekologicznych

Jak zlikwidować bombę ekologicznąSpółka Hydrogeotechnika jest firmą, która prowadzi działalność związaną ze wszystkimi aspektami ochrony środowiska na terenie całego kraju od blisko 30 lat. Zdobyte w tym czasie doświadczenie oraz nieustanne podnoszenie kwalifikacji kadry pracowniczej sprawia, że spółka Hydrogeotechnika to obecnie czołowa i wiodąca firma w kraju działająca w szeroko pojętej branży związanej z ochroną środowiska przyrodniczego oraz gospodarowaniem odpadami. Firmę tworzą wysokiej klasy specjaliści z takich dziedzin, jak: geologia, chemia, inżynieria sanitarna, inżynieria środowiska, budownictwo, rolnictwo, klimat akustyczny. Spółka zatrudnia specjalistów ze stopniami naukowymi oraz szereg osób z uprawnieniami geologicznymi i budowlanymi.

W okresie prawie 30-letniej działalności spółka Hydrogeotechnika zrealizowała setki przedsięwzięć służących poprawie stanu środowiska, szczególnie polegających na remediacji i rekultywacji terenów zanieczyszczonych, likwidacji „dzikich”, nielegalnych wysypisk odpadów oraz odbiorze i zagospodarowaniu setek tysięcy ton zanieczyszczonych gruntów oraz szeregu innych odpadów niebezpiecznych. Spółka Hydrogeotechnika z powodzeniem przeprowadziła remediację terenów zanieczyszczonych, na których do początku lat dziewięćdziesiątych XX w. stacjonowały wojska radzieckie. Spółka zlikwidowała dziesiątki mogilników, zlokalizowanych na terenie całego kraju, a będących „tykającą bombą zegarową”. Likwidacja polegała na wydobyciu, transporcie i unieszkodliwieniu zdeponowanych w mogilniku odpadów niebezpiecznych (tzw. pestycydów), likwidacji oraz unieszkodliwieniu infrastruktury technicznej mogilnika oraz przeprowadzeniu remediacji zanieczyszczonych gruntów a ostatecznie rekultywacji terenu, na którym znajdowały się mogilniki. Były to zadania bardzo trudne, niebezpieczne i odpowiedzialne, przez co wymagające niezwykle profesjonalnego i rzetelnego podejścia do tematu. Spółka Hydrogeotechnika ze wszystkich wymienionych zadań wywiązała się wzorowo, co znalazło potwierdzenie w licznych listach referencyjnych.

Jak zlikwidować bombę ekologiczną?

Kilkadziesiąt lat obecności na rynku i zdobyte w tym czasie ogromne doświadczenie w zakresie gospodarowania odpadami, remediacji terenów zanieczyszczonych oraz rekultywacji terenów poprzemysłowych, sprawiło, że spółka Hydrogeotechnika stała się niekwestionowanym liderem na rynku, oferując wykonanie nawet najtrudniejszych zadań na najwyższym poziomie merytorycznym i wykonawczym. Spółka posiada szczególnie duże doświadczenie w zakresie usuwania tzw. historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz likwidowaniu miejsc nielegalnego gromadzenia odpadów, tzw. „bomb ekologicznych”.

W naszym kraju szczególnie palącym problemem, wymagającym podejmowania szybkich i zdecydowanych kroków zaradczych są miejsca nielegalnego deponowania odpadów. Należą do nich „dzikie (nielegalne) wysypiska odpadów”, na których porzucane są najczęściej odpady komunalne oraz tzw. „bomby ekologiczne”, stanowiące miejsca, w których nagromadzono znaczne ilości odpadów niebezpiecznych, najczęściej w postaci bardzo szkodliwych substancji chemicznych. W przypadku „bomb ekologicznych” główny ciężar stanowią toksyczne związki chemiczne, często łatwopalne, najczęściej przechowywane w nieprzystosowanych do tego celu opakowaniach. Stanowią one bardzo duże zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt a ponadto są zagrożeniem dla środowiska naturalnego. Przedostanie się tych substancji do gleby oraz wód podziemnych może skutkować poważnym zanieczyszczeniem środowiska przyrodniczego, a w skrajnych przypadkach spowodować katastrofę ekologiczną.

Ułożenie faszyny na skarpach składowiska Składowisko po zakończeniu rekultywacji

Bomby ekologiczne

Każda „bomba ekologiczna” to swoistego rodzaju bomba z opóźnionym zapłonem, która zawsze „wybucha” o ile odpowiednio wcześniej nie zostaną zastosowane i wdrożone odpowiednie procedury. Skutki usuwania katastrofy ekologicznej będącej następstwem „wybuchu” takiej „bomby ekologicznej” są zawsze dużo wyższe aniżeli koszty w porę podjętych działań zapobiegawczych.

Spółka Hydrogeotechnika oferuje wykonanie prac związanych z kompleksowym usuwaniem „bomb ekologicznych”, na trenie całego kraju. Nasza działalność opiera się na bardzo dokładnym i szczegółowym rozpoznaniu sprawy, określeniu poszczególnych rodzajów zgromadzonych odpadów, wykonaniu niezbędnych badań chemicznych w celu określenia właściwości fizykochemicznych zdeponowanych odpadów i ich potencjalnego wpływu na środowisko przyrodnicze. Każdorazowo weryfikujemy stan opakowań, a w razie potrzeby dokonujemy przepakowania odpadów do certyfikowanych pojemników. Wszelkie prace prowadzone są wyłącznie przy udziale wykwalifikowanej kadry, posiadającej odpowiednie przeszkolenie, wiedzę oraz doświadczenie w prowadzeniu tego typu prac. Całość prac prowadzona jest z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i BHP środowiska pracy. Posiadamy wszystkie pozwolenia wymagane w obrocie odpadami oraz niezbędne kompetencje potrzebne do bezpiecznego wykonania całego zadania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami i dotyczącymi transportu odpadów. Odpady w zależności od posiadanych właściwości, najczęściej są unieszkodliwiane w procesie termicznego przekształcania lub kierowane są na składowisko odpadów niebezpiecznych. Od wielu lat współpracujemy na szeroką skalę z podmiotami w kraju i poza granicami Polski, wyposażonymi w instalacje do odzysku/unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych. Stale rozbudowując siatkę partnerów biznesowych, zapewniamy odbiór, transport i przetworzenie każdego rodzaju odpadów, szczególnie odpadów „trudnych” o specyficznych i nietypowych właściwościach. Każdy etap prac jest odpowiednio dokumentowany, a obrót odpadami prowadzony jest poprzez system informatyczny – bazę danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami BDO.

Bomby ekologiczne usuwanie bomb ekologicznych

Będąc wieloletnim liderem w branży ochrony środowiska, gwarantujemy prawidłowe oszacowanie kosztów likwidacji „bomb ekologicznych”, sprawne przeprowadzenie całego procesu likwidacji zagrożenia oraz osiągnięcie zamierzonego efektu ekologicznego.

Masz na terenie swojej gminy „bombę ekologiczną”? Nie czekaj.

Niezwłocznie zadzwoń do nas – „rozbroimy”, posprzątamy, zrewitalizujemy Twój teren.

TRUDNE ZADANIA POWIERZAJ DO WYKONANIA WYŁĄCZNIE NAJLEPSZYM.

PAMIĘTAJ – TU NIE MA MIEJSCA NA POPRAWKI.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY


Logo

ZSZ

Zarządzanie jakością
ISO 9001:2015
PN-EN ISO 14001:2015
PN-ISO 45001:2018