Inne realizacje

Wykonanie analizy porealizacyjnej oraz badań środowiska w latach 2015 – 2017 przy drodze krajowej nr 8 rozbudowanej do parametrów drogi ekspresowej S8 odcinek Jeżewo – Białystok, wraz z opracowaniem wyników.

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Wartość kontraktu: 159 tys. zł
Okres realizacji: 2015 r. – 2017 r.
Województwo: podlaskie
____________________________________

Wykonanie Dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne w związku z zamierzonym wykonaniem odwodnienia w celu wydobywania wapieni i dolomitów dewońskich ze złoża „Skrzelczyce”.

Prowadzone prace obejmowały:

 • odwiercenie otworów hydrogeologicznych wraz z zabudową PVC;
 • zainstalowanie czterech stalowych obudów na otworach hydrogeologicznych;
 • wykonanie próbnych pompowań pomiarowych;
 • wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne w związku z projektowanym odwodnieniem wraz z badaniami laboratoryjnymi, modelem hydrogeologicznym rejonu złoża;
 • pomiary geodezyjne.

Inwestor: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART Sp. z o.o. w Kielcach
Wartość kontraktu: 222 tys. zł
Okres realizacji: 2017 r.
Województwo: świętokrzyskie
____________________________________

Wykonanie prac w ramach zadania: „Budowa drogi krajowej nr S7 o parametrach drogi ekspresowej na odcinku: koniec obwodnicy Radomia – granica woj. mazowieckiego”

Prowadzone prace obejmowały:

 • umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków za pomocą biowłókniny i siatki stalowej;
 • humusowanie skarp i terenów płaskich, obsianie ziemią urodzajną z odkładu;
 • odwodnienie skarp wysokich (z użyciem geokompozytu drenażowego, maty antyerozyjnej, materacy gabionowych);
 • wybudowanie zbiorników retencyjnych, wykonanie drenażu wielopoziomowego;
 • dowóz czystej ziemi, ułożenie warstw rekultywacyjnych;
 • określanie obszaru i stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, w tym wiercenia i badania laboratoryjne wraz z ze sporządzeniem dokumentacji powykonawczych;
 • likwidację powstałych otworów wiertniczych;
 • rekultywację terenu poprzez wybranie, transport i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych, w tym ziemi zanieczyszczonej substancjami ropopochodnymi, biogennymi oraz metalami ciężkimi o kodzie 17 05 03*, w ilości 22 097,08 Mg;
 • wybranie, transport i unieszkodliwienie innych odpadów zgromadzonych w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania o kodach: 17 09 04, 20 03 01, 19 10 04;
 • rekultywację biologiczną terenu poprzez obsianie mieszanką nasion traw;
 • wykonanie badań kontrolnych zanieczyszczenia po zakończeniu procesu rekultywacji;
 • wykonanie monitoringu stanu gruntów i wód po usunięciu odpadów.

Inwestor: DRAGADOS  S.A. Oddział w Polsce
Wartość kontraktu: 8,5 mln zł
Okres realizacji: 2015 r. – 2016 r.
Województwo: mazowieckie
____________________________________

Budowa instalacji doczyszczającej dla wód podrenażowych na terenie lotniska wojskowego Dęblin

Prowadzone prace obejmowały:

 • roboty likwidacyjne: rozbiórkę kanalizacji, demontaż kabla;
 • budowę fundamentów pod urządzenia instalacji doczyszczającej;
 • roboty elektryczne;
 • budowę zbiorników retencyjnych;
 • budowę kanalizacji ze studniami;
 • wykonanie i wyposażenie wiaty;
 • wykonanie kontenera technologicznego z wyposażeniem;
 • wybudowanie drogi technologicznej;
 • wykonanie trawników.

Inwestor: 12 Terenowy Oddział Lotniskowy
Wartość kontraktu: 800 tys. zł
Okres realizacji: 2013 r. – 2014 r.
Województwo: lubelskie


Logo

ZSZ

Zarządzanie jakością
ISO 9001:2015
PN-EN ISO 14001:2015
PN-ISO 45001:2018