Remediacja środowiska

Przeprowadzenie kompleksowej remediacji środowiska gruntowo-wodnego
na terenie nieruchomości przy ul. Ostroroga 23 w Warszawie – działka nr ewid. 25 obręb 6-03-08

Zakres wykonanych prac:

 • wykonanie badań stanu środowiska gruntowo-wodnego i opracowanie projektu planu remediacji;
 • organizacja zaplecza technicznego, w tym: punktu ważenia pojazdów, myjki kół/podwozia samochodowego, wykonanie przyłącza elektrycznego i wody, budowa tymczasowych dróg dojazdowych, oznakowanie terenu prac z podziałem na strefy ochrony;
 • wykonanie umocnienia i uszczelnienia skarp w postaci ścianki berlińskiej po całym obwodzie działki;
 • wykonanie specjalistycznego namiotu ochronnego w miejscu największego zanieczyszczenia substancjami powodującymi ryzyko (węglowodory chlorowane, metale ciężkie, substancje ropopochodne, WWA, BTEX, lotne związki organiczne, PCB), wyposażonego w specjalistyczne instalacje wentylacyjne, ppoż i filtry oczyszczania powietrza;
 • przeprowadzenie remediacji in-situ metodą bioremediacji w zakresie: 4,5 ÷ 10 m p.p.t., przy użyciu autochtonicznych bakterii (bioaugmentacja, biostymulacja, biowentylacja);
 • przeprowadzenie prac remediacyjnych ex-situ: usuwanie gruntu zanieczyszczonego substancjami niebezpiecznymi na głębokości do 4,5 m p.p.t.;
 • wykonanie szczelnej bariery fizycznej metodą iniekcji, zabezpieczającej przed wtórnym zanieczyszczeniem gruntu, na głębokości 5,5 ÷ 10,0 m p.p.t.;
 • wykonanie instalacji podczyszczania oraz odpompowywanie wód gromadzących się w wykopie;
 • monitoring technologiczny gruntów oczyszczanych;
 • monitoring powietrza w obszarze prowadzonych prac.

Kompleksowa remediacja gruntu przeprowadzona została na działce o powierzchni ok. 0,53 ha.
Łącznie usunięto 28 801,48 m3 (50 735,75 Mg) zanieczyszczonego gruntu o kodzie 17 05 03*. Grunty czyste, występujące pomiędzy poziomami lub obszarami zanieczyszczonymi zostały usunięte jako odpad o kodzie 17 05 04. Uzyskano potwierdzenie RDOŚ osiągnięcia efektu ekologicznego.

Inwestor: Kastor Real Sp. z o.o. w Warszawie
Wartość kontraktu: ok. 10 mln zł
Okres realizacji: 2016 r. – 2018 r.
Województwo: mazowieckie

____________________________________

Przeprowadzenie działań naprawczych w środowisku gruntowo-wodnym, polegających na pracach rekultywacyjnych in-situ, na terenie działek położonych w Stalowej Woli, będących własnością zarówno Skarbu Państwa, jak i Gminy Stalowa Wola

Prowadzone prace obejmowały:

 • wykonywanie otworów technologicznych i rozsączających oraz analiz próbek gruntu i wody;
 • dostawę, montaż i rozruch instalacji oczyszczania środowiska wodno-gruntowego;
 • dostawę i montaż stacji oczyszczania wody, systemu rozsączającego oraz bioreaktora;
 • obsługę i dozór systemów oczyszczania środowiska wodno-gruntowego;
 • namnażanie bakterii i dawkowanie bioroztworów;
 • sporządzanie zestawień danych oraz sprawozdań z prac eksploatacyjnych i monitoringowych.

Inwestor: Huta Stalowa Wola S.A.
Wartość kontraktu: 2,1 mln zł
Okres realizacji: 2014 r. – 2016 r.
Województwo: podkarpackie
____________________________________

Prace rekultywacyjne na terenie położonym w Poznaniu, należącym do Kimball Electronics Poland Sp. z o.o., polegające na oczyszczeniu środowiska wodno-gruntowego zanieczyszczonego chlorowanymi węglowodorami alifatycznymi

Prowadzone prace obejmowały:

 • prace geologiczne tj. projekty geologiczne i dokumentacje hydrogeologiczne wraz z uzgodnieniami;
 • prace wiertnicze – wykonanie wielofunkcyjnych otworów technologicznych;
 • prace projektowe dla instalacji technologicznych (wodnych i pneumatycznych) oraz kontenerowej stacji oczyszczania wraz z uzgodnieniami;
 • odpompowanie zanieczyszczonej wody i jej oczyszczanie; 
 • wentylowanie strefy gruntów skażonych; 
 • odsysanie i oczyszczanie zanieczyszczonego powietrza gruntowego;
 • ciągły nadzór technologiczny systemów oczyszczania oraz bieżący serwis eksploatacyjny; 
 • prowadzenie monitoringu technologicznego i lokalnego jakości wód i gruntów;
 • prace związane z likwidacją otworów i instalacji technologicznych po zakończeniu rekultywacji.Inwestor: Polska Agencja Ekologiczna SA.

Wartość kontraktu: 860 tys. zł.
Okres realizacji: 2005 r. 
Województwo: wielkopolskie.
____________________________________

Lotnisko Poznań Krzesiny i Powidz – Rekultywacja gruntu i środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonego produktami ropopochodnymi wraz z prowadzeniem monitoringu lokalnego wód podziemnych

Prowadzone prace obejmowały:

 • prace geologiczne tj projekty prac geologicznych, prace wiertnicze, dokumentacje geologiczne;
 • wielofazowe modele migracji zanieczyszczeń;
 •  wykonanie projektu technicznego prac rekultywacyjnych;
 • zainstalowanie, uruchomienie i obsługę systemów do sczerpywania wolnego produktu ropopochodnego;
 • zainstalowanie, uruchomienie i obsługę systemów depresjonowania, oczyszczania i rozsączania wody podziemnej;
 • wykonanie liniowych barier pneumatycznych i hydraulicznych oraz   systemu biowentingu;
 • prowadzenie monitoringu wód podziemnych.

Inwestor: Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu 
Wartość kontraktu: 12,45 mln zł
Okres realizacji: 2007 r. – 2015 r. 
Województwo: wielkopolskie
____________________________________

Kluczewo – Prace rekultywacyjne na terenie byłego  lotniska Wojsk Federacji Rosyjskiej w Kluczewie

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie instalację rekultywacji środowiska gruntowo wodnego, w tym:

 • prace geologiczne tj. projekty prac geologicznych, dokumentacje hydrogeologiczne,
 • prace wiertnicze – wykonywanie studni wodnych, piezometrów, otworów sozologicznych,
 • prace projektowe dla sieci wodnych, pneumatycznych i paliwowych,
 • odpompowanie zanieczyszczonej cieczy i jej oczyszczanie,
 • specjalistyczne automatyczne systemy sczerpywania i pompowania paliwa,
 • wykonanie podziemnych barier wielorzędowych, barier odcinających fizyczno – hydraulicznych,
 • układy wentylacji i biowentylacji,
 • wydobycie i unieszkodliwianie gruntów,
 • prace związane z likwidacją otworów geologicznych,
 • rekultywację składowiska odpadów komunalnych,
 • prowadzenie monitoringu technologicznego i lokalnego jakości wód i gruntów.

Eksploatacja zainstalowanych systemów technologicznych pozwoliła na odpompowanie i oczyszczenie 1.650.702 m3 wody i sczerpanie 1.726 m3 paliwa. Rozwiązania stosowane przez Hydrogeotechnika Sp. z o.o. były wielokrotnie wysoko oceniane przez krajowych i zagranicznych fachowców wizytujących tereny lotniska Kluczewo.

Inwestor: Urząd Miasta Stargard Szczeciński
Wartość kontraktu: 31,9 mln zł
Okres realizacji: 1994 r. – 2004 r.
Województwo: zachodniopomorskie


Logo

ZSZ

Zarządzanie jakością
ISO 9001:2015
PN-EN ISO 14001:2015
PN-ISO 45001:2018