Geologia i wiertnictwo

Hydrogeotechnika Sp. z o.o. wykonuje prace geologiczne w następujących dziedzinach:

Prace wiertnicze
HYDROGEOLOGIA
 • projektujemy i wykonujemy badania w celu ustalenia zasobów oraz właściwości wód podziemnych, jak również określenia warunków hydrogeologicznych. Wyniki prac geologicznych przedstawiamy w dokumentacjach hydrogeologicznych,
 • wykonujemy projekty dla utworzenia mapy sieci punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu lokalnego wód podziemnych wraz z ich realizacją,
 • sporządzamy operaty wodnoprawne.
GEOLOGIA INŻYNIERSKA I GEOTECHNIKA
 • projektujemy i wykonujemy badania geologiczno-inżynierskie oraz geotechniczne dla trzech stopni skomplikowania podłoża budowlanego (prostych, złożonych i skomplikowanych warunków gruntowych) pod obiekty budowlane różnych konstrukcji, od I do III kategorii geotechnicznej,Przekrój geologiczny
 • opracowujemy opinie geotechniczne, dokumentacje badań podłoża gruntowego oraz dokumentacje geologiczno-inżynierskie.
OCHRONA ŚRODOWISKA
 • dokonujemy rozpoznania zasięgu i stopnia zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami chemicznymi,
 • opracowujemy sprawozdania z badań środowiska gruntowo-wodnego;
 • sporządzamy raporty początkowe o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko, konieczne do wydania pozwolenia zintegrowanego, a także raporty końcowe,
 • opracowujemy raporty z przeprowadzonej remediacji gleby, ziemi i wód gruntowych,
 • sporządzamy karty informacyjne przedsięwzięcia oraz raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
GEOLOGIA ZŁOŻOWA
 • wykonujemy projekty i dokumentacje złożowe,
 • sporządzamy inwentaryzacje złóż kopalin i ujęć wód podziemnych z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska.
Fragment mapy stropu utworów słaboprzepuszczalnych

Ponadto projektujemy, wykonujemy oraz dokumentujemy prace geologiczne:

 • niekończące się udokumentowaniem zasobów złoża kopaliny lub zasobów wód podziemnych,
 • związane z wykonywaniem otworu wiertniczego w celu rozpoznania budowy geologicznej głębokiego podłoża,
 • związane z wykonywaniem prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi,
 • związane z likwidacją otworu wiertniczego.

Prowadzimy nadzory geologiczne w trakcie wykonywania robót ziemnych. Pozyskujemy, analizujemy i dostarczamy rzetelne informacje z dziedziny geologii i ochrony środowiska dla potrzeb jednostek administracji publicznej, podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych. Dysponujemy doświadczoną kadrą posiadającą stosowne uprawnienia i kwalifikacje do kierowania i dozorowania skomplikowanych prac z zakresu ochrony środowiska, geologii, hydrogeologii, geologii inżynierskiej i złożowej. Wykonujemy wszelkie niezbędne prace terenowe z zakresu geologii i ochrony środowiska m.in.: wiercenia, sondowania i pompowania.


Logo

ZSZ

Zarządzanie jakością
ISO 9001:2015
PN-EN ISO 14001:2015
PN-ISO 45001:2018