Unieszkodliwianie odpadów

Unieszkodliwianie odpadówHydrogeotechnika Sp. z o.o. wykonuje prace związane z gospodarowaniem odpadami.

Zgodnie z posiadanymi decyzjami administracyjnymi realizujemy usługi w zakresie: odbiór odpadów, transport odpadów oraz unieszkodliwienie odpadów.

Firma dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą pracowniczą oraz własnym zapleczem technicznym, przygotowanym do przyjmowania oraz selektywnego gromadzenia odpadów w specjalnie do tego celu wyznaczonych sektorach.

Oferujemy kompleksową obsługę logistyczną oraz techniczną związaną z odbiorem odpadów i transportem odpadów.

Firma zapewnia specjalistyczne środki transportu umożliwiające przewożenie odpadów zgodnie z wymogami przepisów ADR.

Odbieramy odpady niebezpieczne (np. odpady przemysłowe, odczynniki chemiczne, przeterminowane środki ochrony roślin, leki, zużyte sorbenty, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych i wiele innych), odpady obojętne oraz odpady inne niż niebezpieczne.

Usługi związane z odbiorem i transportem odpadów świadczymy na terenie całego kraju.

Odpady zagospodarowujemy (unieszkodliwianie odpadów) we własnym zakresie oraz współpracujemy z innymi firmami prowadzącymi działalność związaną z gospodarowaniem odpadami.

Oferujemy także usługi w zakresie zagospodarowania odpadów (unieszkodliwianie odpadów, odzysk odpadów), zgodnie z posiadanymi decyzjami administracyjnymi.

Specjalizujemy się w unieszkodliwianiu odpadów z grupy 17 05, w szczególności zanieczyszczonych gruntów, które poddajemy zabiegom biotechnologicznym (bioremediacja) na specjalnie do tego celu przygotowanych poletkach bioremediacyjnych.

Proces bioremediacji prowadzony jest dla każdej partii zanieczyszczonego gruntu odrębnie, w celu zapewnienia optymalnych warunków prowadzenia procesu oraz maksymalnej redukcji zanieczyszczeń (biostymulacja i bioaugmentacja).

Odbieramy i zagospodarowujemy także szereg odpadów ciekłych, np. unieszkodliwiamy odpady ropopochodne, odpady w postaci zużytej płuczki wiertniczej oraz wodę technologiczną z procesu wiercenia.

Usługi świadczymy kompleksowo, poprzez nadzór nad odbiorem odpadów z terenu wierceń, transport do miejsca ostatecznego zagospodarowania (unieszkodliwienia odpadów) oraz poddanie procesowi przetwarzania odpadów w specjalistycznej instalacji.

Również odbieramy, zagospodarowujemy i unieszkodliwiamy odpady ciekłe zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi.

Prace obejmują odbiór wód zanieczyszczonych ze zbiorników naziemnych, podziemnych, jak również pochodzących ze specjalistycznych systemów oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego.

Nasza firma realizuje również zadania takie jak: usuwanie odpadów wydobywczych oraz usuwanie bomb ekologicznych.


Logo

ZSZ

Zarządzanie jakością
ISO 9001:2015
PN-EN ISO 14001:2015
PN-ISO 45001:2018