Oczyszczanie gleby z zanieczyszczeń ropopochodnych

Oczyszczanie gleby z zanieczyszczeń ropopochodnych w miejscu występowania zanieczyszczenia – technologia „in situ”.

Oczyszczanie gleby z zanieczyszczeń ropopochodnychW przypadku stwierdzenia występowania na powierzchni wód gruntowych lekkiej cieczy organicznej, np. wolnego produktu ropopochodnego, wykonywana jest sieć otworów technologicznych oraz instalacja do selektywnego sczerpywania lekkiej cieczy organicznej z powierzchni wód podziemnych. W strefie saturacji gruntów zanieczyszczonych substancjami stwarzającymi ryzyko, remediacja realizowana jest głównie poprzez pompowanie i oczyszczanie zanieczyszczonych wód podziemnych w zblokowanych kontenerowych stacjach oczyszczania zanieczyszczonych wód, projektowanych i wykonywanych indywidualnie do każdego zadania.

Oczyszczanie gleby z zanieczyszczeń ropopochodnych poza miejscem występowania zanieczyszczenia – technologia „ex situ”.

Remediacja ex-situ (rekultywacja gruntu) obejmuje grunty zanieczyszczone metalami ciężkimi, węglowodorami ropopochodnymi, pestycydami i innymi substancjami. Wykonując prace związane z rekultywacją gruntu na terenach zdegradowanych Hydrogeotechnika Sp. z o.o. prowadzi oczyszczanie gleby z zanieczyszczeń ropopochodnych, metodą bioremediacji (odzysk ziemi) na własnych poletkach bioremediacyjnych. Jest to metoda biotechnologiczna, która polega na wykorzystaniu autochtonicznych mikroorganizmów aerobowych, zdolnych do biodegradacji zanieczyszczeń organicznych (biostymulacja). Bakterie izolowane są z zanieczyszczonego gruntu, selekcjonowane i namnażane, a następnie wprowadzane do zanieczyszczonego gruntu (bioaugmentacja). Mikroorganizmy są selekcjonowane specjalnie pod kątem obecnych w środowisku polutantów. Proces hodowli mikroorganizmów oraz cały przebieg bioremediacji prowadzony jest pod stałym monitoringiem chemicznym i biologicznym. Bioremediacja jest metodą w pełni bezpieczną i przyjazną dla środowiska naturalnego, dlatego tak często wykorzystywaną w rekultywacji gruntu.


Logo

ZSZ

Zarządzanie jakością
ISO 9001:2015
PN-EN ISO 14001:2015
PN-ISO 45001:2018