Odzysk ziemi

Odzysk ziemiJednym z działań prowadzonych przez Hydrogeotechnika Sp. z o.o. jest odzysk ziemi z terenów zanieczyszczonych lub zdegradowanych. Odzysk ziemi prowadzony jest na obszarach silnie zanieczyszczonych substancjami chemicznymi i prowadzony jest metodą in situ czyli w miejscu występowania skażenia lub metodą ex situ czyli poza miejscem występowania skażenia np. w miejscu jego ostatecznego zdeponowania.

Odzysk ziemi, idąc za definicją ustawową, są to wszelkie działania, niestwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów (skażonej gleby) w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania.

Odzysk ziemi przez Hydrogeotechnika Sp. z o.o. prowadzony jest głównie metodą biotechnologiczną (bioremediacja) na specjalnie do tego celu przygotowanych poletkach bioremediacyjnych. Na prowadzenie tej działalności Hydrogeotechnika Sp. z o.o. posiada stosowane zezwolenia i decyzje administracyjne.

Zobacz również:
Remediacja ziemi,
Unieszkodliwianie odpadów.


Logo

ZSZ

Zarządzanie jakością
ISO 9001:2015
PN-EN ISO 14001:2015
PN-ISO 45001:2018