Usuwanie skażonej ziemi

Usuwanie skażonej ziemiUsuwanie skażonej ziemi prowadzone jest wtedy, gdy gleba nie może być poddana procesom rekultywacji w miejscu występowania zanieczyszczenia lub gdy oczyszczanie, odzysk ziemi lub jego utylizacja nie jest możliwa na miejscu.

Przystępując do rekultywacji zanieczyszczonych terenów w pierwszej kolejności prowadzone jest usuwanie skażonej ziemi. Zanieczyszczony grunt zostaje wydobyty i przetransportowany do miejsca jego ostatecznego zagospodarowania gdzie prowadzony jest odzysk ziemi lub jej unieszkodliwianie.

Hydrogeotechnika Sp. z o.o. posiada specjalistyczny sprzęt oraz wykorzystuje własne rozwiązania technologiczne, które umożliwiają unieszkodliwienie gruntu metodą obróbki fizyko-chemicznej, biologicznej lub dokonania odzysku odpadu. Na prowadzenie tej działalności spółka posiada stosowane zezwolenia i decyzje administracyjne.

Natomiast grunt zanieczyszczony substancjami stwarzającymi ryzyko w ilościach znacznie przekraczających dopuszczalne zawartości (w tym węglowodory, WWA, pestycydy, związki chloroorganiczne, metale ciężkie i inne) zostaje zdeponowany na składowisku odpadów niebezpiecznych.


Logo

Zarządzanie jakością

Zarządzanie jakością
ISO 9001:2015
PN-EN ISO 14001:2015
PN-ISO 45001:2018
PN-N 18001:2004
BS OHSAS 18001:2007

Fundusze europejskie

Fundusze europejskie