Zaproszenie ofertowe dot. odpadów o kodzie: 17 02 04*

Kielce, 13.03.2020r.

Zamawiający:
Hydrogeotechnika Sp. z o. o.
ul. Ściegiennego 262A
25-116 Kielce
NIP: 657-03-08-784

Zaproszenie do złożenia oferty

Hydrogeotechnika Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej dla usługi sukcesywnego odbioru, transportu oraz zagospodarowania odpadów o kodzie: 17 02 04*

I. Opis i specyfikacja przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa sukcesywnego odbioru, transportu oraz zagospodarowania odpadów o kodzie: 17 02 04* – odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami w ilości do 100 Mg.
2) Odpad stanowić będą podkłady kolejowe zgromadzone przez Spółkę w związku z prowadzonymi pracami.
3) Ważenie odbieranych przez Wykonawcę odpadów odbywać się będzie na zalegalizowanej wadze Zamawiającego.
4) Ważenie potwierdzane będzie każdorazowo kwitem wagowym. Dokumenty te będą stanowić wyłączną podstawę do określenia ilości odebranych odpadów pomiędzy Zamawiającym,
a Wykonawcą.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości odpadów podanych w pkt I.1. Ilość odpadów może się zmniejszyć lub zwiększyć, stosownie do potrzeb Zamawiającego.

II. Miejsce odbioru odpadów: Odpady odbierane będą z Bazy Spółki Hydrogeotechnika zlokalizowanej w miejscowości Rzędów, gmina Tuczępy, powiat buski.

III. Termin odbioru odpadów: do 14 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.

IV. Termin związania złożoną ofertą: Wykonawcy będą związani złożoną ofertą do dnia 30 listopada 2020 r.

V. Miejsce i termin złożenia oferty:
1) Oferty należy składać za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście do siedziby Spółki lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: info@hydrogeotechnika.pl do końca dnia 31 marca 2020 r.
2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Warunki płatności za usługę objętą zakresem oferty:
1) Wynagrodzenie za wykonane usługi będzie płatne jednorazowo, w miesiącu następującym
po miesiącu, w którym wykonywana była usługa, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury dostarczonej Zamawiającemu.
2) Faktura będzie płatna przelewem w terminie: 14 dni od dnia wpływu faktury do Zamawiającego.

VII. Warunki udziału w postępowaniu:
1. Wykonawca powinien posiadać wpis do „Bazy danych odpadowych” (BDO).
2. Wykonawca powinien posiadać zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie
ww. odpadów objętych przedmiotem zamówienia lub posiadać aktualną umowę
z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie ww. odpadów.

VIII. Opis przygotowania oferty:
1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
2. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób
i parafowane przez osoby uprawnione.
3. Oferta powinna zawierać:
a) ceny jednostkowe netto i brutto za 1 Mg odebranych do zagospodarowania odpadów, podane w polskich złotych z dokładnością do 2 miejsc po przecinku;
b) pieczątkę firmy, datę sporządzenia, dane kontaktowe Wykonawcy (adres, nr telefonu, NIP), czytelny podpis Wykonawcy;
c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
d) upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty; oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

IX. Sposób oceny i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty:
1) Podstawowym kryterium wyboru oferty jest najniższa cena za wykonanie całości zamówienia.
2) Hydrogeotechnika Sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość prowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych z wybranymi podmiotami.
3) Hydrogeotechnika Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje.
4) Nie przewiduje się trybu odwoławczego od dokonanego wyboru Wykonawcy.

X. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami:
Wszelkie pytania o dodatkowe informacje należy kierować pisemnie na adres e-mail: tchodorowski@hydrogeotechnika.pl

XI. Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego i odstąpienia od procesu wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

DYREKTOR Hydrogeotechnika
mgr inż. Marcin Misztal


Logo

Zintegrowany system zarządzania

Zarządzanie jakością
ISO 9001:2015
PN-EN ISO 14001:2015
PN-ISO 45001:2018

Fundusze europejskie

Fundusze europejskie