Polityka jakości Działu Analiz Środowiskowych

W funkcjonującym w Hydrogeotechnice Sp. z o.o. Dziale Analiz Środowiskowych został wdrożony system zarządzania zgodny z aktualnymi wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
Dążąc do profesjonalnego wykonywania badań, zapewniając wysoką jakość świadczonych usług i wiarygodność wyników oraz spełnienia wymagań Klientów, Dział Analiz Środowiskowych w ramach wdrożonego systemu zarządzania ustanowił i realizuje Politykę Jakości Działu Analiz Środowiskowych.

POLITYKA JAKOŚCI
Działu Analiz Środowiskowych

Polityką Jakości Działu Analiz Środowiskowych jest profesjonalne wykonywanie badań, zapewniając wysoką jakość świadczonych usług i wiarygodność wyników w celu spełnienia wymagań Klientów.

Dla realizacji tej polityki ustalono następujące ogólne cele jakości:

  • wykonywanie badań na wysokim poziomie, zgodnie z zasadami dobrej praktyki profesjonalnej,
  • dostarczanie rzetelnych, wiarygodnych i użytecznych wyników badań,
  • zapewnienie Klientom ochrony poufnych informacji i praw własności,
  • ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania.

Systematyczne nadzorowanie realizacji Polityki Jakości oraz funkcjonowanie systemu poprzez audity wewnętrzne i przeglądy zarządzania.

Dla realizacji tych celów wprowadzono w Dziale AŚ system zarządzania, który jest zgodny z aktualnymi wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz z dokumentami PCA dotyczącymi laboratoriów badawczych.

Polityka Jakości Działu Analiz Środowiskowych (AŚ) jest spójna z Polityką Jakości Spółki Hydrogeotechnika, w ramach wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z ISO 9001:2008, PN-N 18001:2004 i BS OHSAS 18001:2007.

Zarząd firmy zobowiązuje się zapewnić niezbędne środki dla funkcjonowania systemu zarządzania w Dziale AŚ.

Pracownicy objęci systemem zarządzania znają dokumentację dotyczącą jakości oraz stosują deklarowaną Politykę Jakości i procedury w praktyce. Pracownicy mają świadomość istoty i ważności swoich zadań oraz tego, jak przyczyniają się do osiągania celów systemu zarządzania.

Za realizację polityki jakości w Dziale AŚ odpowiada Kierownik Działu AŚ.

Dział AŚ działa bezstronnie i niezależnie w zakresie wykonywanych badań. Wynagrodzenie personelu nie zależy od liczby wykonywanych badań oraz nie jest w żaden sposób związane z ich wynikami.

Najwyższe Kierownictwo
mgr inż. Marcin Misztal
Kielce, dnia 03.04.2018 r.

 


PN-EN ISO/IEC 17025:2005 – ogólne wymagania dotyczace kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących


Logo

Akredytacja PCA

PCA
AB 1059

Zarządzanie jakością

Zarządzanie jakością
ISO 9001:2015
PN-N 18001:2004
BS OHSAS 18001:2007

Fundusze europejskie

Fundusze europejskie

Wyszukiwanie