Polityka jakości Działu Analiz Środowiskowych

1. Polityką Jakości Działu Analiz Środowiskowych jest profesjonalne wykonywanie badań, zapewniając wysoką jakość świadczonych usług i ważność wyników w celu spełnienia wymagań Klientów.

2. Dla realizacji tej polityki ustalono następujące ogólne cele jakości:
· wykonywanie badań na wysokim poziomie, zgodnie z zasadami dobrej praktyki profesjonalnej,
· dostarczanie rzetelnych, wiarygodnych i użytecznych wyników badań,
· zapewnienie Klientom pełnej poufności, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo,
· analiza ryzyk oraz szans związanych z działalnością laboratoryjną,
· ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania.

3. Realizacja Polityki Jakości oraz funkcjonowanie systemu są systematycznie nadzorowane poprzez audity wewnętrzne i przeglądy zarządzania.

4. Dla realizacji tych celów wdrożono w Dziale AŚ system zarządzania zgodny z aktualnymi wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz wymaganiami Polskiego Centrum Akredytacji, dotyczącymi laboratoriów badawczych.

5. Polityka Jakości Działu Analiz Środowiskowych (AŚ) jest spójna z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania Spółki Hydrogeotechnika, w ramach wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami: ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 , PN-ISO 45001:2018, PN-N 18001:2004, BS OHSAS 18001:2007.

6. Dyrektor firmy zobowiązuje się zapewnić niezbędne środki dla funkcjonowania systemu zarządzania w Dziale AŚ.

7. Personel objęty systemem zarządzania zna i stosuje w praktyce dokumentację dotyczącą systemu zarządzania, jest zobowiązany do realizowania przyjętej Polityki Jakości, ma świadomość istoty i ważności swoich zadań oraz tego, jak przyczynia się do osiągania celów systemu zarządzania.

8. Za realizację polityki jakości w Dziale AŚ odpowiada Kierownik Działu AŚ.

9. Dział AŚ deklaruje bezstronność i niezależność w zakresie działalności laboratoryjnej.

10. Integralność sytemu zarządzania i spójność w realizacji działalności laboratoryjnej jest utrzymywana podczas planowania i wdrażania zmian.

Najwyższe Kierownictwo
mgr inż. Marcin Misztal
Kielce, dnia 21.01.2020 r.


Logo

Zintegrowany system zarządzania

Zarządzanie jakością
ISO 9001:2015
PN-EN ISO 14001:2015
PN-ISO 45001:2018

Fundusze europejskie

Fundusze europejskie