Rekultywacja składowisk

Hydrogeotechnika Sp. z o.o. zrealizowała kilkadziesiąt zamówień związanych z rekultywacją, a także budową i przebudową składowisk odpadów. Poniżej przykładowe realizacje:

___________________________________

1. Przebudowa składowiska odpadów komunalnych Pocieszka w Staszowie

Zakres prac obejmował:Nowo wybudowana kwatera składowiska

 • uformowanie i ukształtowanie dna i skarp kwatery;
 • wykonanie warstwy uszczelaniającej;
 • wykonanie instalacji drenażowej, pompowni i instalacji tłoczej oraz zbiornika wód odciekowych;
 • wykonanie instalacji zasilania elektrycznego;
 • umocnienie skarp gliną budowlaną;
 • wykonanie i zagęszczenie mechaniczne oraz ręczne warstwy odsączającej;
 • wzmacnianie powierzchni skar geowłókniną;
 • hydroizolacja gruntu geomembranami.

Inwestor: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie
Wartość kontraktu: 2,1 mln zł
Okres realizacji: 2012 r. 
Województwo: świętokrzyskie.
___________________________________

2. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łaskarzewie

Zakres prac obejmował:

 • uzupełnienie obwałowania kwatery składowiska;
 • uformowanie i zagęszczenie wierzchowiny poprzez warstwę wyrównawczą;
 • zabezpieczenie studzienek odprowadzających gaz składowiskowy;
 • uszczelnienie czaszy składowiska;
 • przykrycie terenu rekultywowanego warstwą ziemi urodzajnej;
 • stworzenie warstwy glebotwórczej oraz zabezpieczenie jej przed erozją;
 • inicjowanie i stymulowanie procesów glebotwórczych;
 • wytworzenie roślinności zadarniającej;
 • pochłanianie wód opadowych w strefie korzeniowej roślin, zwiększenie parowania terenowego;
 • utworzenie strefy fitosanitarnej dla wód spływowych poprzez nasadzenie krzewów.

Inwestor: Miasto Łaskarzew
Wartość kontraktu: 381 tys. zł
Okres realizacji: 2015 r. 
Województwo: mazowieckie.
___________________________________

3. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Jaśle przy ul. Żniwnej

Zakres prac obejmował:Warstwa wyrównująca

 • ukształtowanie bryły składowiska;
 • wyrównanie powierzchni składowiska warstwą gruntu mineralnego;
 • wykonanie warstw rekultywacyjnych na czaszy i skarpach składowiska: warstwy wyrównawczej z piasku, uszczelaniającej z maty bentonitowej, drenażowej z geokompozytu, okrywającej z gruntu mineralnego, wzmacniającej z geosiatki oraz warstwy z mat przeciwerozyjnych na skarpach;
 • modernizację studni odgazowujących;
 • wykonanie drenażu obwodowego; 
 • wykonanie kolektora krytego z rur PCV;
 • wykonanie rekultywacji biologicznej.

Inwestor: Miasto Jasło
Wartość kontraktu: 3,5 mln zł
Okres realizacji: 2012 r. 
Województwo: podkarpackie.
_________________________________

4. Wykonanie obwałowania kwatery składowiska odpadów wraz z tymczasową drogą technologiczną i docelową drogą dojazdową oraz uszczelnieniem połączenia wału w msc. Biała, gm. Radzyń Podlaski

Zakres prac obejmował:

 • wyprofilowanie i zagęszczenie odpadów;
 • wykonanie przesypki sanitarnej z piasku;
 • wykonanie obwałowań ziemnych podtrzymujących odpady deponowane w kwaterze składowiska;
 • rozebranie istniejącego ogrodzenia kwatery składowania odpadów;
 • odtworzenie ogrodzenia kwatery;
 • wykonanie, a następnie demontaż tymczasowej drogi technologicznej;
 • wybudowanie wału łączącego kwatery;
 • uzupełnienie wału łączącego kwatery z uszczelnieniem geomembraną;
 • wybudowanie drogi dojazdowej (docelowej) na kwaterę składowania odpadów;
 • odtworzenie drogi gminnej;
 • uporządkowanie terenu wokół składowiska odpadów,
 • rekultywację oraz humusowanie skarp z obsianiem.

Inwestor: Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o.
Wartość kontraktu: 240 tys. zł
Okres realizacji: 2014 r. 
Województwo: lubelskie.
___________________________________

5. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych „Góra Żbikowska” 

Zakres prac obejmował:Rekultywacja składowiska

 • Wyrównanie i wyprofilowanie skarp o spadku mniejszym od 1:1,5  na obszarze;
 • Rekultywacja skarp i wierzchowiny;
 • Wykonanie kratownicy z faszyny;
 • Pokrycie umocnionych skarp warstwą ziemi urodzajnej ;
 • Obsiew warstwy okrywowej mieszanka traw i rzepaku;
 • Nasadzenie zieleni na wierzchowinie;
 • Wykonanie tymczasowej drogi dojazdowej;
 • Wykonanie regulacji studzienki  drenażowej;
 • Wykonanie podsypki piaskowej w układanych drogach.

Inwestor: Miasto Pruszków,
Wartość kontraktu: 1,4 mln zł,
Okres realizacji: 2009 r. 
Województwo: mazowieckie.

 ______________________________

Galeria zdjęć z realizacji:

Składowisko przed rekultywacja
Rekultywacja składowiska
Wykonanie kratownicy z faszyny
Prace ziemne
Układanie warstw rekultywacyjnych
Składowisko po rekultywacji
Rekultywacja składowiska
Układanie drenażu
Rozkładanie warstw rekultywacyjnych
Składowisko po zakończeniu rekultywacji
Składowisko przed rozpoczęciem prac rekultywacyjnych
Układanie warstwy rekultywacyjnej
Rekultywacja składowiska
Rekultywacja składowiska
Rekultywacja składowiska