Gospodarka odpadami

1. Prace związane z wydobyciem, usuwaniem i transportem odpadu o kodzie 17 05 05* w postaci urobku zanieczyszczonego białym fosforem.

Prace realizowane były w ramach zadania budowlanego: "Modernizacja bulwarów Odry Śródmiejskiej" i obejmowały dwa etapy:

 • Etap I - utylizacja wraz z neutralizacją urobku z pogłębiania zanieczyszczonego fosforem białym znajdującego się na barce;
 • Etap II - wydobycie oraz utylizacja wraz z neutralizacją urobku zanieczyszczonego fosforem białym znajdującego się na dnie rzeki Odry w linii projektowanej ścianki szczelnej.

Inwestor: Konsorcjum POL-AQUA - Odra Boulevards 
Wartość kontraktu: 2,8 mln zł
Okres realizacji: 2014 r.
Województwo: dolnośląskie
______________________

 2. Rekultywacja terenu poprzemysłowego dawnej gazowni przy ulicy Knosały w Olsztynie

Zakres prac obejmował:

 • tymczasowe ogrodzenie terenu;
 • zabezpieczenie budynku historycznego;
 • demontaż pozostałości istniejącego, starego uzbrojenia; 
 • usunięcie pozostałych zbiorników na smołę pogazową (w tym usunięcie 179,9 Mg smół pogazowych jako odpadu niebezpiecznego o kodzie 17 03 03*);
 • usunięcie zanieczyszczonego gruzu o kodzie 17 01 06* w ilości 1044,46 Mg;
 • usunięcie gruntu zanieczyszczonego substanacjami ropopochodnymi o kodzie 17 05 03* w ilości 6304,66 Mg;
 • usunięcie gruntu zanieczyszczonego metalami ciężkimi i cyjankami o kodzie 17 05 03* w ilości 3200,20 Mg;
 • rozbiórkę podziemnej infrastruktury budowlanej oraz usunięcie odpadów będących pozostałościami fundamentów i budowli o kodzie 17 01 07 w ilości 12085,59 Mg;
 • oczyszczanie wód gruntowych z wykopu;
 • makroniwelację terenu - wykonanie nasypów po usunięciu zanieczyszczonych gruntów i likwidacji pozstałości fundamentów, wbudowanie w powstałe wykopy 15216,41 m3 czystego gruntu mineralnego wraz z zagęszczeniem;
 • wykonanie badań kontrolnych zanieczyszczenia po zakończeniu procesu rekultywacji, w celu potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego;
 • opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Inwestor: Gmina Olsztyn 
Wartość kontraktu: 5,1 mln zł
Okres realizacji: 2012 r. - 2013 r. 
Województwo: warmińsko – mazurskie
______________________

 3. Likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych z przeterminowanymi środkami ochrony roślin (mogilników)  na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Zakres prac obejmował:Likwidacja mogilnika

 • wydobycie przeterminowanych środków ochrony roślin, zanieczyszczonych elementów betonowych oraz skażonej ziemi;
 • unieszkodliwienie przeterminowanych środków ochrony roślin poprzez  termiczne spalenie;
 •  unieszkodliwienie gruzu betonowego  i zanieczyszczonej ziemi poprzez składowanie; 
 • rekultywację terenu;
 • wykonanie otworów geologicznych i badań laboratoryjnych w ramach monitoringu lokalnego na 17 obiektach.

Inwestor: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego 
Wartość kontraktu: 6,7 mln zł
Okres realizacji: 2006 r. - 2007 r. 
Województwo: warmińsko – mazurskie
______________________

 4. Likwidacja dwóch mogilników zawierające odpady przeterminowanych środków ochrony roślin i opakowań w miejscowości Tuchomie oraz Jęczniki Małe

Zakres prac obejmował: Przepakowanie przeterminowanych środków ochrony roślin

 • wydobycie przeterminowanych środków ochrony roślin, gruzu betonowego oraz skażonej ziemi;
 • unieszkodliwienie przeterminowanych środków ochrony roślin poprzez termiczne spalenie;
 • zeskładowanie zanieczyszczonego gruzu betonowego  i zanieczyszczonej ziemi; 
 • rekultywację terenu.

Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych w Warszawie Odział Terenowy w Gdańsku z/s w Pruszczu Gdańskim
Wartość kontraktu: 1,2 mln zł
Okres realizacji: 2009 r. 
Województwo: pomorskie
___________________________
Galeria zdjęć z realizacji prac:

Widok na mogilnik po zdjęciu warstwy ziemi
Wydobywanie przetermionowanych środków ochrony roślin
Przepakowywanie pestycydów
Pakowanie pestycydów do beczek
Pakowanie
Pakowanie przeterminowanych środków ochrony roślin
Widok zbiornika po usunieciu pestycydów
Beczki z pestycydami gotowe do transportu
Transport odpadów
Wydobywanie kręgów betonowych
Zanieczyszczone kregi betonowe
Rekultywacja - wypełnianie dołów