Umacnianie powierzchni skarp

… dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Hydrogeotechnika Sp. z o.o. oferuje realizację prac wykończeniowych, a w szczególności:

I. Antyerozyjne zabezpieczenie powierzchni skarp przez humusowanie wraz z obsianiem metodą hydroobsiewu lub hydromatu

Humusowanie skarpHydrogeotechnika Sp. z o.o. oferuje kompleksowe usługi w zakresie zagospodarowania terenów zielonych podczas rekultywacji terenów zdegradowanych, antyerozyjnych zabezpieczeń powierzchni skarp drogowych, przyczółków mostowych, składowisk odpadów, rzek, obwodnic miast itp.

Dla umocnienia antyerozyjnego skarp stosuje humus zawierający części organiczne, bez kamieni i wolny od obcych zanieczyszczeń. Następnie dokonuje obsiewu skarp metodą hydroobsiewu lub hydromatu przy użyciu stosownych komponentów wraz ze specjalnie przygotowanymi mieszankami nasion traw, odpowiednio dobranymi do rodzaju podłoża oraz nachylenia skarpy.
Prace realizuje z wykorzystaniem własnego specjalistycznego sprzętu zakupionego w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.3 dla średnich przedsiębiorstw w ramach Działania 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i budżet państwa.

II. Profilowanie i umocnienia rowów geosyntetykami, w tym: matami bentonitowymi, geowłókninami, geosiatkami

Profilowanie i umacanianie skarp geosyntetykami

 

Hydrogeotechnika Sp. z o.o. wykonuje prace związane z profilowaniem i umacnianiem rowów przy pomocy geosyntetyków posiadających stosowne Aprobaty Techniczne. Pracownicy Hydrogeotechniki posiadają odpowiednie przeszkolenie do układania geosyntetyków.

 

III.  Umocnienia rowów prefabrykatami betonowymiUmocnianie rowów elementami betonowymi

Hydrogeotechnika Sp. z o.o. wykonuje prace związane z umocnieniem rowów poprzez  wykorzystanie elementów betonowych. Dla właściwego ułożenia prefabrykatów  odpowiednio przygotowuju podłoże poprzez zagęszczenie, a następnie równomiernie  rozłożenie podsypki cementowo - piaskowej. Prefabrykaty są spoinowane zaprawą lub bitumiczną masą zalewową.