Stacje oczyszczania wody i powietrza gruntowego

 Zadania rekultywacyjne realizujemy z wykorzystaniem własnych Stacja oczyszczania wody i powietrzastacji oczyszczaniawody podziemnej, stacji oczyszczania powietrza gruntowego lub zblokowanych stacji oczyszczania wody i powietrza. Zabudowane są one zwykle w dużym kontenerze, który nie jest trwale związany z podłożem. Stacja oczyszczania pozwala na równoległe usuwanie węglowodorów rozpuszczonych w wodzie oraz lotnych w odsysanym powietrzu porowym i technologicznym (wykorzystywanym w procesie oczyszczania wody). Stacja działa w pełni automatycznie (niezależny układ wodny i powietrzny). Z jednostką oczyszczania sprzężona jest także centralna elektryczna rozdzielnia zasilająco – sterująca, wyposażona w wymagane zabezpieczenia i czujniki oraz Stacja oczyszczania powietrzakomputerowe programatory, umożliwiające płynną regulację czasu, trybu i konfiguracji stosowania indywidualnych procesów technologicznych w stacji oczyszczania oraz w poszczególnych otworach.

Technologia oczyszczania wody opiera się na następujących procesach:

 • osadzanie zawiesiny mineralnej - ciśnieniowy filtr mechaniczny,
 • separacja produktów ropopochodnych (w przypadku pompowania emulsji wodno-olejowej),
 • napowietrzanie na dyszach rozbryzgowych (I stopień oczyszczania),
 • napowietrzanie powietrzem technologicznym w kolumnie stripingowej wypełnionej złożem ociekowym (II stopień oczyszczania),
 • napowietrzanie drobnopęcherzykowe w zbiorniku pośrednim (III stopień oczyszczania),
 • recylkulacja wody przy bardzo dużych stężeniach zanieczyszczeń  (I - III stopień) w kilku cyklach,
 • osadzanie tlenków żelaza i manganu na ciśnieniowym złożu filtracyjnym,
 • absorpcja resztkowych zanieczyszczeń zawartych w wodzie na węglu aktywnym (IV stopień oczyszczania),

Do oczyszczania powietrza wykorzystuje się następujące procesy:

 • absorpcja zanieczyszczeń zawartych w powietrzu technologicznym (po napowietrzaniu wody) na węglu aktywnym,
 • grawitacyjny rozdział faz wodnej i gazowej (skraplanie pary wodnej zawartej w powietrzu technologicznym oraz powietrzu porowym ),
 • absorpcja zanieczyszczeń zawartych w powietrzu porowym na węglu aktywnym (układ wspólny z oczyszczaniem powietrza technologicznego).

Ze względu na to, że każdy przypadek zanieczyszczonego terenu jest specyficzny, wszystkie urządzenia, instalacje i podzespoły wchodzące w skład kontenerowej stacji oczyszczania są odpowiednio dostosowane do specyfiki zadania, a także do wymagań określonych przez inwestora. Parametry jednostki oczyszczania projektowane są indywidualnie w zależności od ilości i rodzaju oczyszczanego medium (woda i/lub powietrze porowe), docelowego poziomu oczyszczenia, przewidywanego czasu pracy, a także możliwości finansowych. Indywidualnie dobierane są rodzaje i ilość pomp, dmuchaw, kompresorów, zbiorników, filtrów oraz urządzeń sterujących i czujników bezpieczeństwa.