Metoda SRM

Otwór technologicznyMetoda Selektywnej Remediacji  - SRM (ang. Selective Remediatiom Method) jest autorską technologią opracowaną przez pracowników firmy HYDROGEOTECHNIKA Sp. z o.o., umożliwiającą kompleksowe oczyszczanie środowiska wodno-gruntowego z zanieczyszczeń związkami chlorowcopochodnymi i ropopochodnymi (węglowodorami lekkimi) w warunkach in-situ. Zastosowanie metody SRM możliwe jest w gruntach o zróżnicowanej przepuszczalności, jak i zmiennej przewodności warstwy wodonośnej.  

SRM umożliwia równoległe stosowanie wielu podstawowych procesów technologicznych – tzw. trybów pracy, w tym:

 • sczerpywanie lekkich cieczy organicznych występujących jako tzw. wolny produkt na zwierciadle wody podziemnej,
 • bezpośrednie odpompowywanie zanieczyszczonej wody podziemnej i kierowanie jej do stacji oczyszczania,
 • wytwarzanie kontrolowanej lokalnej depresji zwierciadła wód podziemnych podczas odpompowywania zanieczyszczonej wody podziemnej, w celu intensyfikacji dopływu wolnego produktu lub kontrolowanego pompowania wody z żądanej strefy warstwy wodonośnej (zależnie od stopnia zanieczyszczenia),
 • zatłaczanie oczyszczonej wody podziemnej ze stacji oczyszczania bezpośrednio do warstwy wodonośnej, skąd pierwotnie była pobrana, co powoduje intensyfikację usuwania zanieczyszczeń (zwłaszcza w utworach słabo nawodnionych), przy jednoczesnej lokalnej impresji zwierciadła wody podziemnej – wytwarzanie bariery hydrodynamicznej,
 • zatłaczanie wody z rozpuszczonym biopreparatem bezpośrednio do warstwy wodonośnej w końcowym stadium prac remediacyjnych,
 • zatłaczanie oczyszczonej wody podziemnej bezpośrednio do zanieczyszczonej strefy aeracji, celem wypłukiwania zanieczyszczeń z gruntu, a następnie, wraz z pompowaną wodą podziemną, odprowadzania do instalacji oczyszczania wody (obieg zamknięty),
 • zatłaczanie wody z rozpuszczonym biopreparatem bezpośrednio do skażonej strefy aeracji w końcowym stadium prac rekultywacyjnych,
 • usuwanie pasywne zanieczyszczonego powietrza porowego bez wspomagania napowietrzaniem (wentylacja bierna),
 •  odsysanie zanieczyszczonego powietrza porowego wspomagane zatłaczaniem powietrza w celu usuwania zanieczyszczeń rezydualnych ze strefy aeracji,
 • napowietrzanie zanieczyszczonej strefy saturacji w celu usunięcia zanieczyszczeń rezydualnych wraz z pompowaną wodą lub odsysanym powietrzem porowym. Niezależnie, napowietrzanie powoduje intensyfikację naturalnych procesów biologicznych oraz wytwarzanie lokalnych impresji zwierciadła wody podziemnej, tzw. – bariery hydropneumatycznej,
 • napowietrzanie strefy aeracji w celu intensyfikacji procesu samooczyszczania (przy małych stężeniach) oraz odparowania zanieczyszczeń rezydualnych (przy dużych stężeniach),
 • prowadzenie systematycznego monitoringu środowiska gruntowo-wodnego (pomiary hydrogeologiczne, sozologiczne, pobór próbek wody i powietrza porowego) .

SRM pozwala na stosowanie wymienionych procesów w dowolnej konfiguracji, łącznie lub osobno, z niezależnym przyporządkowaniem do wytypowanego podobszaru zanieczyszczeń lub do poszczególnych otworów. niezależnie w stosunku do wytypowanego podobszaru zanieczyszczeń lub do poszczególnych otworów. 

Skimery ciśnienioweSRM realizowana jest przy wykorzystaniu technologicznej instalacji złożonej z trzech zasadniczych części składowych:

 • siatki wielofunkcyjnych otworów technologicznych uzbrojonych w głowice rozdzielcze i elektryczny układ zasilania;
 • instalacji zewnętrznej – zespół rurociągów przesyłowych, podłączeniowych i armatury oraz kabli elektrycznych zasilających i sterujących;
 • zblokowanej jednostki oczyszczania wody podziemnej i powietrza porowego.