Metoda ex situ

Poletko remediacyjneRekultywacja metodą ex situ oznacza prowadzenie prac poza obszarem występowania zanieczyszczenia. Zanieczyszczony grunt zostaje wydobyty i zdeponowany, w zależności od możliwości i stopnia jego zanieczyszczenia, na terenie prowadzonej inwestycji lub poza nią, gdzie dokonywany jest proces jego unieszkodliwienia.

Na terenie inwestycji Hydrogeotechnika Sp. z o. o. oczyszcza grunt z zastosowaniem metody biologicznej. Bioremediacja polega między innymi na namnażaniu wyselekcjonowanych bakterii w bioreaktorach i wprowadzaniu ich bezpośrednio do strefy skażonej. Proces hodowli  mikroorganizmów i cały przebieg bioremediacji poddany jest stałemu monitoringowi chemicznemu i biologicznemu. Metoda jest w pełni bezpieczna i przyjazna dla środowiska naturalnego. Oczyszczony grunt po uzyskaniu standardów jakości może zostać wykorzystany gospodarczo.

W przypadku braku możliwości oczyszczania gruntu na obszarze inwestycji, Hydrogeotechnika Sp. z o. o. deponuje go i unieszkodliwia na terenie własnej bazie technicznej wyposażonej w instalację służącą do unieszkodliwienia gruntu metodą obróbki fizyko-chemicznej, biologicznej lub dokonania odzysku odpadu.Na prowadzenie tej działalności spółka uzyskała decyzję Wojewody Świętokrzyskiego.

Grunt zanieczyszczony ciężkimi frakcjami węglowodorów, ciężkimi metalami itp. zostaje zdeponowany na składowiskach odpadów niebezpiecznych.