Geologia

Wiercenia ręczneHydrogeotechnika Sp. z o. o. wykonuje prace geologiczne w następujących dziedzinach: hydrogeologia, geologia inżynierska i geotechnika oraz geologia złożowa.

Hydrogeologia
  • Dokumentacje określające warunki hydrogeologiczne dla istniejących i projektowanych obiektów;
  • Projekty prac geologicznych dla wykonywania otworów geologicznych, studni i piezometrów;
  • Projekty i dokumentacje hydrogeologiczne dla ustalenia zasobów wód podziemnych oraz stref ochronnych ujęć wód;
  • Operaty wodnoprawne na odprowadzanie ścieków, na pobór wód podziemnych oraz na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego;
  • Projekty dla utworzenia sieci monitoringu lokalnego wód podziemnych wraz z ich realizacją;
  • Modele matematyczne migracji zanieczyszczeń, chemizmu, modele wielofazowe;
  • Arkusze Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000;
  • Dokumentacje hydrogeologiczne Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP).
Geologia inżynierska i geotechnika
Badania geologiczno-inżynierskie oraz geotechniczne dla trzech stopni złożoności podłoża budowlanego pod obiekty budowlane różnych konstrukcji, od I do III kategorii geotechnicznej.
 
Geologia złożowa

Kartografia geologiczna - arkusze Mapy Geologiczno - Gospodarczej Polski.