Inne realizacje

____________________________________

Wykonanie prac w ramach zadania: "Budowa drogi krajowej nr S7 o parametrach drogi ekpresowej na odcinku: koniec obwodnicy Radomia - granica woj. mazowieckiego"

Prowadzone prace obejmowały:

 • umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków za pomocą biowłókniny i siatki stalowej;
 • humusowanie skarp i terenów płaskich, obsianie ziemią urodzajną z odkładu;
 • odwodnienie skarp wysokich (z użyciem geokompozytu drenażowego, maty antyerozyjnej, materacy gabionowych);
 • wybudowanie zbiorników retencyjnych, wykonanie drenażu wielopoziomowego;
 • dowóz czystej ziemi, ułożenie warstw rekultywacyjnych;
 • określanie obszaru i stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, w tym wiercenia i badania laboratoryjne wraz z ze sporządzeniem dokumentacji powykonawczych;
 • likwidację powstałych otworów wiertniczych;
 • rekultywację terenu poprzez wybranie, transport i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych, w tym ziemi zanieczyszczonej substancjami ropopochodnymi, biogennymi oraz metalami ciężkimi o kodzie 17 05 03*, w ilości 22 097,08 Mg;
 • wybranie, transport i unieszkodliwienie innych odpadów zgromadzonych w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania o kodach: 17 09 04, 20 03 01, 19 10 04;
 • rekultywację biologiczną terenu poprzez obsianie mieszanką nasion traw;
 • wykonanie badań kontrolnych zanieczyszczenia po zakończeniu procesu rekultywacji;
 • wykonanie monitoringu stanu gruntów i wód po usunięciu odpadów.

Inwestor: DRAGADOS  S.A. Oddział w Polsce
Wartość kontraktu: 8,5 mln zł
Okres realizacji: 2015 r. - 2016 r.
Województwo: mazowieckie
____________________________________

Budowa instalacji doczyszczającej dla wód podrenażowych na terenie lotniska wojskowego Dęblin

Prowadzone prace obejmowały:

 • roboty likwidacyjne: rozbiórkę kanalizacji, demontaż kabla;
 • budowę fundamentów pod urządzenia instalacji doczyszczającej;
 • roboty elektryczne;
 • budowę zbiorników retencyjnych;
 • budowę kanalizacji ze studniami;
 • wykonanie i wyposażenie wiaty;
 • wykonanie kontenera technologicznego z wyposażeniem;
 • wybudowanie drogi technologicznej;
 • wykonanie trawników.

Inwestor: 12 Terenowy Oddział Lotniskowy
Wartość kontraktu: 800 tys. zł
Okres realizacji: 2013 r. - 2014 r.
Województwo: lubelskie
____________________________________

Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa mis transformatorowych wyposażonych w instalację odwadniania i separacji oleju z wody opadowej, w stacjach energetycznych 110/15 kV Pohulanka i 110/15/6 kV Mijaczów

Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie
Wartość kontraktu: 760 tys. zł
Okres realizacji: 2011 r. - 2012 r.
Województwo: śląskie
____________________________________